Plejeorlov

Du kan søge om orlov til pasning af en døende


Du kan søge plejeorlov jfr. § 119 Lov om Social Service til pasning af ægtefælle eller anden nærtstående.

For at behandle din ansøgning, skal du:

- udfylde et ansøgningsskema (Borger.dk)

- sende kopi dine 3 sidste lønsedler 

- Aftale med/orientere din arbejdsgiver om din orlovsansøgning

I ansøgningen skal du skrive, hvornår du begynder din orlov, og om du får udbetalt løn. Hvis du får løn, betaler vi dit plejevederlag til din arbejdsgiver, når din orlov er slut.

Behandlende læge/hospital skal udarbejde en terminalerklæring, som sendes til os.

En forudsætning for at indgå en aftale om plejeorlov er, at din pårørende er indforstået med plejeforholdet. Samtidig skal din pårørende opholde sig i hjemmet og ikke være indlagt hverken på hospital eller på hospice.

Plejeorloven skal ansøges i den kommune plejen skal foregå.

Ansøg om plejevederlag for pasning af døende hjemme - §119

Efter servicelovens § 119 om pasning af døende kan du som pårørende søge om plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag efter § 119 om pasning af døende er:

  • at en læge har vurderet, at hospitalsbehandling er udsigtsløs – dvs. den døende har kort levetid
  • at en læge har vurderet, at den døende har et plejebehov, som ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold på plejehjem, i plejebolig eller lignende.
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Betingelser for at få plejevederlag til pasning af døende

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 14.890 kr. om måneden ved fuld tid (2016). Plejevederlaget er skattepligtigt. Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende. Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Tilskud til medicin o.a.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.