Boringer, brønde og privat vandforsyning

Hele Albertslund er separat-kloakeret. Det betyder at spildevand og regnvand løber i to forskellige kloak-systemer.


Der skal ansøges om tilladelse til at lave en ny boring af den såkaldte A-type. Det omfatter bl.a. boringer til drikkevand. Er du privatperson, anbefales det at rådføre sig med en boreentreprenør eller rådgiver. Skal boringen benyttes til oppumpning af grundvand, skal der ansøges om tilladelse at indvinde grundvand.

Du kan søge om ny boring eller ny indvindingstilladelse af grundvand på Byg og Miljø, hvor du efter at have indtastet din adresse, kan gå i gang med din digitale ansøgning. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.

Kvaliteten af drikkevandet skal være i orden. Hvert femte år – senest var det i 2013 – sender Albertslund Kommune et brev ud om at private indvindere kontakter et laboratorie for at få taget en prøve af drikkevandet til analyse (se liste længere nede på siden).

Vi får en kopi af analyseresultatet, og skulle der være noget at følge op på, tager Albertslund Kommune kontakt. Har du vandforsyning fra en brønd, er du mere udsat, men ofte kan enkle tiltag sikre en bedre kvalitet af drikkevandet (se under "beskyt kilden".

Den analyse, der laves hedder "forenklet kontrol" og kostede i 2013 i omegnen af 2000 kr. Hvad der bl.a. analyseres for og grænseværdier kan ses af tabellen nedenfor.

Parameter Grænseværdi
Kimtal v. 22 grader      200 bakterier pr. ml
Kimtal v. 37 grader 20 bakterier pr. ml
Colibakterier < 1 pr. ml
Escheria coli < 1 pr. ml
pH 7-8,5
Jern 0,2 mg/l

 
 
 
 

Godkendte laboratorier til vandprøver

 • Milana / ALS, tlf. 49 25 07 70 - 3050 Humlebæk
 • DONSlab, tlf. 45 80 31 33 - 3500 Kirke Værløse
 • Eurofins Miljø, tlf. 70 22 42 66 - 2600 Glostrup
 • VBM laboratoriet, tlf. 36 72 70 00 - 2610 Rødovre
 • Højvang laboratorier, tlf. 58 24 24 58 - 4293 Dianalund

Hvis det er mere end fem år siden, du har fået taget en analyse, eller du er i tvivl om drikkevandet er i orden, så kontakt os eller ét af ovenstående laboratorier og få taget en vandprøve. Det er penge givet godt ud. Albertslund Kommune vil i alle tilfælde kontakte dig, når tiden er inde til få taget en analyse.

For at sikre det er godt drikkevand, der kommer fra din brønd eller boring, kan du gøre følgende:

 • Sørg for, at der ikke kan trænge regnvand, insekter m.m. ind til brønd eller boring fra oven eller fra siderne. Det kan gøres ved:
  • at hæve brønd-/boringsafslutning til 30 cm over terræn
  • afslutte den øverste ½m af en brønd med murede brøndringe og,
  • ha et dæksel, som ligger stabilt på en tætningsliste på brøndafslutningen
 • Sørg for at boringer placeret i bunden af en brønd afsluttes over vandspejlet i brønden og har tæt afslutning
 • Hold spildevandsledninger tætte og mindst 25 m væk fra brønd eller boring.

Er de tekniske forhold bragt i orden, men en analyse viser, at der stadig er for mange bakterier i vandet, kan det overvejes at klore vandet afhængigt af bakterieindholdet.

Kontakt en brøndborer eller VVS med forstand på kloring af boringer og brønde til at udføre arbejdet . 

 

Hvis du ønsker at skifte til almen vandforsyning så skal din boring eller brønd sløjfes

Har du en brønd eller en boring, som ikke længere bruges til husholdning?
Har du en boring, som du ikke længere har en indvindingstilladelse til (f.eks. en gammel markvandsboring eller en boring til anden erhvervsmæssig indvinding)?

Du har ikke automatisk ret til at beholde den eller disse boringer! Men hvis du gerne vil beholde boringen, kan du søge om tilladelse til at indvinde vand til havevanding eller dyrehold. Der gives ikke tilladelse til at beholde gamle brønde.

Hvorfor skal den gamle brønd/ boring sløjfes?
En brønd eller boring som ikke bruges, udgør en risiko for forurening af grundvandet. Brønden/boringen fungerer nemlig som et dræn for overfladevandet direkte ned i grundvandet. På den måde passerer det bakterie- og næringsstofholdige overfladevand forbi det biologisk aktive lag i jordsøjlens øverste meter og eventuelle beskyttende lerlag herunder. Også andre, miljøfremmede, stoffer kan komme den vej ned i grundvandet.