Ambitiøse mål

Kommunalbestyrelsen har opstillet disse miljøpolitiske mål


I det grønne regnskab kan du læse, hvordan arbejdet med at opfylde målene skrider frem. 

Indkøb

Mindst 75% af det kommunale fødevareforbrug er økologisk ved udgangen af 2015

Læs mere

Vand

Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande

 

Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en reduktion med henblik på at opnå:

- Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 l./døgn i 2015

- En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold til 2010

- Et ledingstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020  

Læs mere

Trafik

Vi vil reducere udslippet af sundhedsskadelige stoffer til luften og vi vil overholde grænseværdierne for NO2 og partiler senest i 2015

 

Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadeligt støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem

 

Af kommunens samlede trafik skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 - alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 % målt i forohld til 2010

 

I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternativ drivmidler

 

Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015  

Læs mere

Natur

Vi øger den biologiske mangfoldighed inden 2015

 

Vi øger tilgængeligheden til, anvendelsen af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur

 

Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025

Læs mere

Klima

Vi vil reducere CO2-udslippet med 80 % i 2050 i forhold til byens CO2-udslip i 1986.

 

Vi vil reducere CO2-udslippet med 25 % i 2015 i forhold til byens CO2-udslip i 2006.

 

Vi vil reducere udslippet af CO2 fra kommunale bygninger og biler med 2 % årligt frem til 2015.

 

Vores el- og varmeforsyning er CO2-neutral inden udgangen af 2025

Læs mere

Affald

Vi vil reducere 30% af det forbrændingsegnede affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.

 

Vi vil genanvende 25 % af plast og 20% af metal fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet.

 

Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5 % affald pr. år.

Læs mere