Tilskud til eliteidræt


Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau søge om tilskud til projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. (f.eks udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, træningsophold m.m.).

Hvilke idrætsgrene kan søge

Idrætsgrene, der er fuldgyldige medlemmer i Danmarks Idræts Forbund og hvor fysisk aktivitet/pæcision er det væsentligste element i aktiviteten.

Hvilket niveau kan søge

Senior

I seniorrækker bedømmes niveau efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau af elitekomiteen (se nedenfor) - dvs., at et lavere niveau kan accepteres indenfor de mest kompetitive idrætsgrene og et højere niveau kan kræves af de mindst kompetitive.

Børn og unge

I talentudviklingsprojekter bedømmes udøvernes potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund el. lign.) samt projektets udviklingspotentiale. Der lægges vægt på, at projektet tager sigte på fornuftig men visioner udvikling snarere end drift.

Projekter, der er forankret i lokale foreninger har fortrinsret.

Udviklingsprojekter må gerne være langsigtede/flerårige. Der kan således ydes tilskud i ansøgningsåret samt tilsagn om tilskud i evt. efterfølgende år. Flerårige projekter skal forsynes med konkrete delmål, der hvert år kan afgøre om der ydes støtte i efterfølgende år.

Til hvilke udgifter ydes tilskuddet

Udgifter, der har en direkte relation til aktiviteten f.eks. rejser, startgebyr, materiel, træneromkostninger m.m.

Tilskuddet ydes til projektet som helhed â€" alle udgifter forbundet med aktiviteten.

Hvordan ydes støtten

Både individuelle og holdidrætsudøvere kan søge om tilskud.

Holdidrætsudøvere kan kun modtage individuelt tilskud, hvis det ikke er muligt at udøve idrætsgrenen på relevant niveau i Albertslund Kommune.

Hvad kræves af modtagere

Udover underskrevet regnskab aflægges en kortfattet beretning om tilskuddets nytte. Beretning kan eksempelvis aflægges i form af rejsebreve eller anden form, der egner sig til pressebrug.

Ansøgere kan beskrive "modydelsesaktiviteter", der samtidig fremmer interessen for idrætsgrenen (og engagementet blandt Albertslund-borgere). Dette vil tælle positivt i vurderingen.

Ansøgere skal sandsynliggøre, at den ansøgende er organisatorisk gearet til at håndtere tilskud og eliteprojekt. Elitekomiteen (se nedenfor) kan betinge sig, at relevant uddannelse/dokumentation af kompetencer indgår i aftalen.

Indstilling til Kultur, Sundhed & Bevægelsesudvalget

By, Kultur & Fritid udarbejder en indstilling, som behandles idrætsfagligt af kommunens idrætsråd, hvor der sidder både repræsentanter fra idrætten i Albertslund og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Indstilingen bliver efter Idrætsrådets behandling forelagt Kultur, Sundhed & Bevægelsesudvalget til endelig godkendelse.  

Ansøgningsfrist
Hvert år den 1. november