Lokaletilskud

Gives til foreninger med medlemmer under 25 årForeninger skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget i
Albertslund Kommune for at modtage lokaletilskud efter disse regler.

 • Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Lokalerne skal være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

 

 • Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af tilskuddet.
 • Tilskuddet ydes til de angivne driftsudgifter jvf. folkeoplysningsloven (bekendtgørelsen)

 

 • Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

 

 • Der fradrages forholdsmæssigt i tilskuddet for medlemmer, der er over 25 år. Ledere og instruktører tælles ikke med i opgørelsen. Beregningen sker på baggrund af det samlede medlemstal i aktiviteten.

 

 • Der ydes kun tilskud for det antal timer, som foreningen har aktiviteter for børn og unge under 25 år i lokalet. Sammen med ansøgningen om lokaletilskud skal foreningen aflevere en opgørelse over det forventede timetal i de lokaler, der søges tilskud til. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

 

 • Der kan maksimalt ydes tilskud som beskrevet i bekendtgørelsen §21 stk. 1 og 2. Dette loft gælder ikke for spejderorganisationerne.

 

 • Ansøgninger om tilskud på over 10.000 kroner skal være By, Kultur & Fritid i hænde inden den 15. juli året forinden.

 

 • Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde mere end 75% i tilskud.

 

 • Der ydes ikke tilskud til driftsudgifterne jvf. bekendtgørelsen §25 stk. 5.

 

 • Lokaletilskud udbetales i starten af januar måned for det år, der lige er gået. Tilskuddet udbetales på baggrund af et regnskab for foreningens udgifter til lokaler. Regnskabet skal være Afdelingen for Kultur-, Fritid og Forebyggende Sundhed  i hænde senest den 5. januar.

 

 • I særlige tilfælde såsom længerevarende lejemål for minimum et år, kan der aftales á conto udbetaling med afdelingen for By, Kultur & Fritid. For á conto tilskud skal der aflægges regnskab senest den 5. januar for det år, der lige er gået. I særlige tilfælde kan der dispenseres for kravet om, at regnskabet skal være aflagt senest den 5. januar

Lokaletilskud til foreninger, der tilbyder voksenundervisning

 • Der ydes kun lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet, kommunalt lokale.
 • Der kan højst ydes tilskud med 75% af en drifts- eller lejeudgift indenfor det maksimum, der er fastsat i bekendtgørelsen §18 stk. 1 og 2.

 

Ansøg om lokaletilskud