Puljer og Tilskud


Tilskud til eliteidræt

Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau og som bor i Albertslund søge om tilskud til projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. (f.eks udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, træningsophold m.m.).

Hvilke idrætsgrene kan søge

Idrætsgrene, der er fuldgyldige medlemmer i Danmarks Idræts Forbund og hvor fysisk aktivitet/pæcision er det væsentligste element i aktiviteten.

Hvilket niveau kan søge

Senior

I seniorrækker bedømmes niveau efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau dvs., at et lavere niveau kan accepteres indenfor de mest kompetitive idrætsgrene, og et højere niveau kan kræves af de mindst kompetitive.

Børn og unge

I talentudviklingsprojekter bedømmes udøvernes potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund el. lign.) samt projektets udviklingspotentiale.

Projekter, der er forankret i lokale foreninger, har fortrinsret.

Udviklingsprojekter må gerne være langsigtede/flerårige. Der kan således ydes tilskud i ansøgningsåret.

Til hvilke udgifter ydes tilskuddet

Udgifter der har en direkte relation til aktiviteten f.eks. rejser, startgebyr, materiel, træneromkostninger m.m.

Hvem kan søge om tilskud

Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud.

Idrætsudøvere som ikke er tilknyttet en forening i Albertslund, kan kun modtage tilskud, hvis det ikke er muligt at dyrke idrætsgrenen på eliteniveau i Albertslund.

Hvad kræves af modtagere

Udover et underskrevet regnskab skal modtager af elitetilskud indsende en kortfattet beretning, om hvordan tilskuddets er brugt.

Indstilling til Idrætsrådet.

By, Kultur & Fritid udarbejder en indstilling, som behandles af kommunens Idrætsråd, hvor der sidder både repræsentanter fra idrætten i Albertslund og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Ansøgningsfrist
Hvert år den 1. november.

Ansøgningsskema

 

 

 

 

Medlemstilskud

Kan søges af godkendte foreninger med medlemmer under 25 år

Puljen til medlemstilskud fordeles hvert år i februar måned til godkendte foreninger med medlemmer fra 0-24 år.

Puljen fordeles efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014.

Alle foreninger, der får tilskud fra Albertslund kommune, skal hvert år aflevere foreningens regnskab eller deres tilskudsregnskab, en årsberetning og en erklæring om indhentning af børneattester.

 

Indberet medlemstal 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Skabelon til tilskudsregnskab

Retningslinjer for udbetaling af medlemstilskud

Lokaletilskud


Foreninger skal være godkendt i Albertslund Kommune for at modtage lokaletilskud efter disse regler.

 • Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.
 • Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
 • Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af tilskuddet. 
 • Tilskuddet ydes til de angivne driftsudgifter jvf. folkeoplysningsloven (bekendtgørelsen)
 • Der fradrages forholdsmæssigt i tilskuddet for medlemmer, der er over 25 år. Ledere og instruktører tæller ikke med i opgørelsen. Beregningen sker på baggrund af det samlede antal medlemmer, der har deltaget i aktiviteten.
 •  Der ydes kun tilskud for det antal timer, som foreningen har aktiviteter for børn og unge under 25 år i lokalet/lejrplads. Sammen med ansøgningen om lokaletilskud skal foreningen aflevere en opgørelse over det forventede timetal i de lokaler, der søges tilskud til. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitets-timetal
 • Der kan maksimalt ydes tilskud som beskrevet i bekendtgørelsen §21 stk. 1 og 2. Dette loft gælder ikke for spejderorganisationerne.
 • Der ydes ikke tilskud til driftsudgifterne jvf. bekendtgørelsen §25 stk. 5.
 • Lokaletilskud til privatejede/lejede lokaler udbetales i starten af januar måned for det år, der lige er gået. Tilskuddet udbetales på baggrund af et regnskab for foreningens udgifter til lokaler. Regnskabet skal være Afdelingen for By, Kultur & Fritid i hænde senest den 5. januar.
 • I særlige tilfælde såsom længerevarende lejemål (minimum et år), kan der aftales á conto udbetaling med afdelingen for By, Kultur & Fritid. For at kunne modtage á conto tilskud skal der aflægges regnskab senest den 5. januar for det år, der lige er gået.

Lokaletilskud til foreninger, der tilbyder voksenundervisning

 • Der ydes kun lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet, kommunalt lokale.
 • Der kan højst ydes tilskud med 75% af en drifts- eller lejeudgift indenfor det maksimum, der er fastsat i bekendtgørelsen §18 stk. 1 og 2.

 

Ansøg om lokaletilskud

Administrationstilskud

Administrationstilskud kan søges af foreninger med et samlet antal medlemmer på over 150. (Jf. Beslutning på Idrætsrådets møde den 1/12 2016)

Tilskuddet kan søges til følgende:

·         Udgifter til computerprogrammer. F.eks. medlemshåndteringssystemer

·         Udgifter til telefon- eller internetforbindelser

·         Kontorartikler. F.eks. printer, scanner, papir

 Der gives ikke tilskud til udgifter til:

·         Inventar

·         Forplejning i forbindelse med møder

·         Lønudgifter

·         Transportudgifter

Sammen med ansøgningen om administrationstilskud fremsendes opgørelse over medlemstal og bilag for afholdte udgifter.

 

Ansøg om administrationstilskud

Tilskud til træner- og lederuddannelse

Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere.

Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud.

Hver træner/leder kan højst få 5000 kroner i tilskud om året.

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for udgifterne, kvittering for betalt kursusafgift og dokumentation for transportudgifterne.

Hvis den samlede udgift er på over 15.000 kroner, skal man søge godkendelse på forhånd.

Ansøg om tilskud

 

Tilskud til arrangementer

Tilskuddet kan søges løbende til kulturelle arrangementer, der er åbne for offentligheden - efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Det gælder samme krav for ansøgninger til denne pulje som til puljen for tilskud til kulturelle formål. Der kan dog kun søges til arrangementer fra denne pulje - ikke til drift af kulturel virksomhed.

Krav til ansøgning om tilskud til arrangement:

Af ansøgningen skal det fremgå:

 • Hvem der søger
 • Hvor og hvornår arrangementet skal holdes
 • Hvad der konkret søges om tilskud til
 • Hvem arrangementet henvender sig til
 • Hvordan der annonceres for arrangementet
 • Om der tages entré ved arrangementet og i givet fald hvor meget
 • Samlet budget for arrangementet inkl. evt. indtægter
 • Kontonummer, som et evt. tilskud skal overføres til

Når arrangementet er afholdt, skal der indsendes et regnskab samt en kort beskrivelse af, hvordan det forløb inkl. omtrentligt publikumsantal.

Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til puljens størrelse.

Send ansøgning til Kultur- & Forebyggelseskonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på mail atq@albertslund.dk

Tilskud til kulturelle formål


En gang om året i december måned kan foreninger eller andre grupper af borgere søge om tilskud til kulturelle arrangementer eller drift af kulturel virksomhed. Ansøgningsfristen bliver annonceret i AlbertslundPosten.

Der kan gives tilskud til drift af kulturel virksomhed, såsom kor, kunstforeninger og lignende. Der skal være et kulturelt indhold i aktiviteterne og dette indhold skal i løbet af året gøres tilgængeligt for et bredere publikum f.eks. i form af koncerter, udstillinger eller lignende.

Der kan også gives tilskud til arrangementer med et kulturelt indhold. Det kræves, at arrangementet er åbent for publikum. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk eller folkeoplysende indhold såsom musik, billedkunst, litteratur, miljø eller lignende.

Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til den samlede mængde ansøgninger.

Krav til ansøgning om tilskud:

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•Hvem der søger, herunder antallet af medlemmer
•Hvad der søges om tilskud til, og hvor meget der søges om
•En beskrivelse af aktiviteterne i det kommende år
•Et foreløbigt regnskab for indeværende år
•Et budget for det kommende år
•Et CVR nummer, som et evt. tilskud kan overføres til

Ansøgningen sendes til Kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på mail atq@albertslund.dk

 

Tilskud fra Kultur, Bevægelses & Sundhedsudvalget

 

 Betingelser for tilskud:

 1. Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektronisk kunst eller hybride kunstformer. Tilskud kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, og der prioriteres især projekter og arrangementer, som er nyskabende. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt indhold.
 2. Ved tilskud til arrangementer er offentlig adgang en forudsætning, men der kan også opnås tilskud til målgrupperettede arrangementer (børn, unge, ældre mv.). Der må gerne tages entre til arrangementerne.
 3. Projekter, aktiviteter og arrangementer skal finde sted i Albertslund Kommune.
 4. Arrangementer der opnår tilskud skal annonceres offentligt, f.eks. i Albertslund-Posten, plakater, hjemmesider e.lign., og både arrangementer, aktiviteter og projekter skal gøres offentligt tilgængelig med kommunikation på forskellig vis.
 5. Projekter og arrangementer, der har medfinansiering fra anden side, har fortrinsret.
 6. Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement.
 7. Der gives normalt ikke driftstilskud.
 8. Der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter, og aktiviteten eller arrangementet må som udgangspunkt ikke give overskud.
 9. Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter.
 10.  Ansøgning skal ske via et ansøgningsskema, og der skal indsendes regnskab og dokumentation efter afsluttet projekt/arrangement.
 11. Ansøgningsskemaet vedhæftes en mail til Kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger. Adressen er atq@albertslund.dk

 Udfyld ansøgningskema

Ansøgningerne vil blive behandlet på det først kommende møde i Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget.

Ansøgningsfrister:

1. februar - ansøgningen behandles 29. marts

1. marts - ansøgningen behandles 26. april

1. april - ansøgningen behandles 24. maj

1. maj - ansøgningen behandles 15. juni

(Politisk sommerferie) 

1. juli - ansøgningen behandles 30. august

1. august - ansøgningen behandles 27. september

1. september - ansøgningen behandles 1. november

3. oktober - ansøgningen behandles 29. november

1. november - ansøgningen behandles 19. december

(Der tages forbehold for ændringer i mødedatoerne)

 

Initiativpuljen

Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet ser gerne, at der sættes nye initiativer i gang. Gerne nye samarbejder på tværs af foreninger. F.eks. kan flere gå sammen, eller foreninger kan tage kontakt til skoler, fritidsklubber eller andre institutioner.

Initiativerne kan f.eks. være:

 • Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige grupper
 • Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud
 • Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner

For vurderingen af ansøgninger gælder derudover at

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest
 • At initiativets chance for succes er realististisk
 • At foreningen har de fornødne træner/leder ressourcer til at gennemføre initiativet

 

Ansøgninger til inititivpuljen vurdes løbende over året af Idrætsrådet eller Folkeoplysningsudvalget.

Ansøg Initiativpuljen

Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

Puljen kan søges til internationale rejseaktiviteter eller aktiviteter med Albertslund Kommunes venskabsbyer.


Tilskudsregler for rejse- og venskabsbyaktiviteter

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til venskabsbyaktiviteter.

 Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier:

 1. Styrker udvekslingen personlige kontakter ?
 2. Styrker udvekslingen indsigten i andre kulturer ?
 3. Drejer udvekslingen sig om faglig aktivitet (faglighed forstået som undervisning, idræts-, spejder- eller anden foreningsbaseret aktivitet) 

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan desuden søge om tilskud til internationale aktiviteter med et folkeoplysende formål.

Der skal foreligge en skriftlig aftale/invitation, før der kan gives tilskud

Genreller oplysninger om venskabsbys aktiviteter.

Rejsetilskud 

Tilskud til besøg i Albertslund

Albertslund deltager - Pulje for socialt udsatte

Foreninger kan søge tilskud til socialt udsatte og økonomisk trængte medlemmer.

Formål
Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund.

Hvem kan søge støtte?
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat penge af til kontingenter, udstyr, ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at søge om støtte.
Ansøgningen skal dog foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. Som privatperson, skal du derfor tage kontakt til din lokale forening, hvis du ønsker støtte.

Hvad kan du få støtte til?
Støtten kan gives til:
1. hel eller delvis betaling af foreningskontingent
2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreningen eller enkeltpersoner
3. Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, deltagergebyr mv. i forbindelse med sportsstævner eller sommerlejre mv

Hvordan søges støtte?
Ansøgning om støtte foregår gennem forening, hvor barnet er eller ønsker at være medlem.
Afdelingen By, Kultur & Fritid vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra kommunen.

 

Find ansøgningsskema her og få mere information på 43 68 72 80

 

Børneattest

Foreninger har pligt til at indhente børneattester, når de ansætterved nye instruktører, frivillige eller andre med ansvar over for børn og unge under 15 år.