Skolestart - når dit barn skal begynde i børnehaveklassen

Normalt begynder børn i børnehaveklasse det år, hvor de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før at barnet skal begynde i skole.


0. klasse

Børn begynder i 0. klasse (børnehaveklasse) det år, hvor de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før, at barnet skal begynde i skole.

Målet med arbejdet i 0. klasse

Undervisningen i 0. klasse skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes personlige udvikling.

Det er målet, at børnene som en del af den personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Dette gøres ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

Legen vil stadig være en væsentlig del af børnenes tilværelse. Men de vil blive stillet overfor nye udfordringer i form af for eksempel læseforberedende sproglige aktiviteter, musik og idræt.

Undervisningen i 0. klasse skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og børnehave til skolen og mellem 0. klasse, de efterfølgende klassetrin og SFO.

Undervisningen

Undervisningen i 0. klasse skal give børnene viden og færdigheder på mindst 6 konkrete områder:

 • Sprog og udtryksformer
 • Naturen og naturfaglige fænomener
 • Det praktisk musiske
 • Bevægelse og motorik
 • Sociale færdigheder
 • Samvær og samarbejdsformer

Undervisningen foregår gennem leg og aktiviteter, der
støtter børnenes fortsatte faglige og sociale udvikling. Det er vigtigt, at
børnene lærer at samarbejde med andre, vise hensyn og føle ansvar.

Alle 0. klasser i Albertslund har beskrevet årets arbejde i 0. klassen i en pædagogisk årsplan, som kan fås på skolen. Der arbejdes med forskellige temaer f.eks. trafik, idræt, naturen, dig selv og lignende. Af årsplanen fremgår det, hvordan arbejdet med de enkelte temaer er organiseret.

Læseforberedende aktiviteter

Børnenes sproglige udvikling har stor betydning for deres evne til at lære at læse. Derfor arbejdes der aktivt med sproget i hele 0. klasseåret.

Undervisningen indeholder forskellige sproglige aktiviteter som fortælling, oplæsning og samtaler. Gennem forskellige sproglege fokuseres der på sprogets form. Børnene lærer om sprogets opbygning i sætninger, ord, stavelser og lyde og leger med rim, rytmer og grafiske symboler, herunder tal og bogstaver. Børnene gør sig erfaringer med at meddele sig gennem tegning og skrift, både almindelige og selvopfundne tegn, bogstav- og skriftformer.

Rådgivning

Til alle skoler er knyttet læge, sundhedsplejerske, tandlæge,
tale-/hørepædagog, psykolog, læsevejleder og kontaktlærer for tosprogede. De hjælper lærere, forældre og elever, når der er behov for det.
Det er altid en god ide at henvende sig til skolen, hvis I som forældre ønsker hjælp til jeres barn.

Mødetid

0. klassernes mødetid er cirka fra kl. 8 til kl. ca 14.

I umiddelbar forlængelse af undervisningstiden tilbydes eleverne at gå i SFO.

Læs mere om SFO

 

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen

Samarbejdet kan foregå på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ske gennem:

 • Forældremøder om klassen eller dele af klassen
 • Skole/hjemsamtaler om det enkelte barn
 • Fællesarrangementer for børn og forældre

Som oftest aftaler børnehaveklasselederen og forældrerepræsentanterne, hvilken form, der passer bedst til klassen. På alle møder vil der være tolkning efter behov.


Det er vigtigt at du som forælder tager del i de forskellige arrangementer så børnene føler, at der er opbakning til deres skolegang hjemmefra.

 

 

 

Indskrivning af tosprogede børn

Tosprogede børn, der ikke havde et alderssvarende dansk ved treårs-screeningen, skal have foretaget en individuel dansk sprog vurdering.

Tosprogede børn defineres i Albertslund som børn, der vokser op i hjem, hvor der tales mere end ét sprog. Hvis dit tosprogede barn er vurderet til at have et alderssvarende dansk, eller til at have behov for undervisning i supplerende dansk, skal barnet indskrives på distriktsskolen, eller en anden skole, efter den normale procedure.

Læs om skoledistrikter

Læs om indskrivning


Hvis dit barn er vurderet til at skulle modtage undervisning i basisdansk, skal du også indskrive barnet via webindskrivningen. Du har mulighed for at ønske en anden skole, men dette ønske kan kun opfyldes, hvis skolen har en ledig plads i klassen og på deres basisdansk hold.

 

Basisdansk hold

Basisdansk hold er tilknyttet en klasse. Holdundervisningen foregår enten på distriktsskolen eller på en anden skole. I februar måned får du besked om hvilken skole dit barn skal modtage undervisning på.

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på 4368 6868 eller skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Du kan også læse mere i styrelsesvedtægten.

 

 

Indskrivning til skolestart

Alle børn der fylder 6 år i 2017 (født i 2011) skal starte i skole i 2017 med start i SFO 1. maj 2017.

Generel information om start i 0. klasse

Fristen for at indskrive dit barn er nu overskredet. Har du ikke indskrevet dit barn endnu, så kan du kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller via e-mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Optagelse i SFO

Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning. 

Børnene overflyttes fra børnehave til SFO den 1. maj i året, hvor skolegangen begynder. Hvis dit barn ikke skal gå i SFO, så vil der ikke være anden pasningsordning.

Overgang fra børnehave til skole
I Albertslund Kommune sker overflytning til SFO den 1. maj. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, samarbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole for at sikre, at jeres barn får den bedst mulige overgang. Dette samarbejde kan du læse mere om i Skolestartspjecen, som alle forældre får tilsendt i oktober måned.

Ønske om anden skole end distriktsskolen
Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen. Det er også muligt at få barnet optaget på en af kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. Hvis dit barn ønskes optaget i en anden skole, angives dit ønske ved indskrivningen til 0. klasse.

Du har mulighed for at vælge 1. og 2. prioritet.

Vi forsøger i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

Søskende på samme skole
Afstand til skolen

Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til frit skolevalg, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.
Hvis dit barn, efter dit eget ønske, optages i en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Hvis I får afslag på den ønskede skole, så vil dit barn automatisk blive sat på venteliste til denne skole. Ventelisten varetages af Skoler & Uddannelse. Dit barn vil i stedet blive indskrevet på enten en af de øvrige prioriteter du har ønsket, eller på distriktsskolen. For tosprogede børn, som skal modtage basisdansk undervisning kan der være undtagelser.

Skolegang i en anden kommune eller på en privatskole
Du kan frit vælge mellem alle folkeskoler, også i andre kommuner. Der kan dog gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv jeres skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune eller skole.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

 

Læs mere om SFO

Min bog

"Min bog" skal hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til skole ved at sætte fokus på barnets følelser og forventninger til skiftet

Hvert barn der skal til at starte i skole, modtager et eksemplar af "min bog" i børnehaven. I bogen skal det enkelte barn tegne, fortælle, skrive og legeskrive (kruseduller, symboler eller rigtige bogstaver i række, uden det nødvendigvis danner ord) om oplevelserne og forventningerne til skiftet fra børnehave til skole.

 

Indhold

MIN BOG er delt op i fire dele:

 • En pink del der omhandler børnehaven
 • En gul del der omhandler familien
 • En blå del der omhandler SFO'en
 • En grøn del der  omhandler børnehaveklassen

Læs "min bog"

 

De voksnes ansvar

Forældre, pædagoger og andre voksne omkring barnet, skal hjælpe ved at snakke med barnet om forskellige forventninger i forbindelse med skiftet, og om oplevelser i børnehaven og i SFO'en/skolen. Ved hjælp af "min bog" kan de voksne sikre sig at barnet har det godt under og efter skiftet fra børnehave til skole og SFO.

Der erlavet en forældreguide til "min bog" der fortæller hvordan man som forældre skal arbejde med de gule sider der handler om barnets familie. Forældreguiden er oversat til engelsk, urdu, tyrkisk og arabisk. Kontakt dit barns børnehave hvis du har brug for en forældreguide på et af disse sprog.

Læs forældreguiden på dansk

 

Der er også lavet en pædagogisk vejledning, der beskriver hvordan de professionelle voksne omkring barnet skal arbejde med "min bog".

Læs den pædagogiske vejledning

 

Oversigt over skoledistrikter

Her kan du se hvilket skoledistrikt du tilhører.

Indtast din adresse og få og vist hvilket skoledistrikt du bor i.

Skoledistrikter

Alle børn har ret til at blive optaget på deres distriktsskole. Der er fire distriktsskoler i Albertslund.

Som udgangspunkt skal børn gå på den skole der hører til det skoledistrikt hvor de bor, også kaldet distriktsskolen.

Se kort over skoledistrikter

Der gælder dog andre regler for tosprogede børn som skal modtage undervisning i  basisdansk.

Læs reglerne for tosprogede

For information om skoledistrikter kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på 4368 6868 eller skoleroguddannelse@albertslund.dk.


Optagelse på andre skoler end distriktsskolen

Du kan søge om at få dit barn optaget på en anden skole i kommunen, end distriktsskolen. Dit barn har dog kun krav på at blive optaget på distriktsskolen, og vil derfor kun blive optaget på en anden skole hvis der er ledig plads. Du søger om at få dit barn optaget på en anden skole end distriksskolen via den digitale indskrivning, ligesom hvis du søgte om at få dit barn indskrevet på distriksskolen.

Du kan også søge om en plads på en skole i en anden kommune. I så fald skal du kontakte den pågældende kommune og skole.

En tredje mulighed er at søge om optagelse på en privatskole. Det foregår ved at kontakte den ønskede privatskole.

Læs om privatskoler 

 

Tidlig skolestart

Børn skal begynde i skole, i børnehaveklassen, det år de fylder seks. I enkelte tilfælde kan et barn starte i skole et år før.


Tidlig skolestart

Børn skal være mindst fire år og ti måneder i august måned det år de begynder i skole. For at børn kan få lov til at starte tidligt i skole skal de forventes at kunne følge undervisningen. Dette vurderes af Skoler & Uddannelse i samarbejde med pædagogerne i barnets institution.

Indskrivning på skolen

I ansøger om tidlig skolestart ved at tage kontakt til jeres barns daginstitution.Institutionen vil sammen med jer udfylde en ansøgningsblanket, som sendes til Skoler & Uddannelse. Her vil ansøgningen blive vurderet og afgjort.

På ansøgningen vil daginstitutionen blive bedt om en udtalelse på, hvorvidt de er enige i at barnet kan starte i skole et år tidligere samt begrundelse for dette.

Hvis institutionen ikke mener, at barnet er klar til at starte tidligt i skole, så vil institutionens tilknyttede psykolog blive bedt om at vurdere barnets skolemodenhed.

Går jeres barn i daginstitution udenfor kommunen skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.

Udsat skolestart

Hvis der er helt særlige omstændigheder, som betyder, at jeres barn først kan være klar til en normal skolestart efter et ekstra år i børnehaven, kan I søge om udsat skolestart for jeres barn.

Procedure

Hvis du som forælder er i tvivl om dit barn er parat til at starte i skole som 6-årig, bør du drøfte det med pædagogerne i barnets daginstitution. Sammen med børnehaven udfylder I en ansøgning.

Undervejs i forløbet vil den tilknyttede psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), deltage i vurderingen af jeres barn.

Når ansøgningen er udfyldt, så sender børnehaven den videre til endelig vurdering hos Skoler & Uddannelse på rådhuset.

Hvis dit barn ikke går i daginstitution, skal du henvende dig direkte til PPR på 4368 6195.

Grundlag for udsat skolestart

Udsat skolestart kan være en god idé, hvis et barn gennem en længere periode har været afskåret fra at udvikle sig personligt og socialt i fællesskabet med andre børn. For at udsat skolestart i disse tilfælde er relevant, må man samtidig have en forventning om, at barnet med en almindelig pædagogisk indsats igennem endnu et år i daginstitution vil indhente det "forsømte" og blive i stand til at påbegynde et normalt skoleforløb.

Der er børn, som af forskellige årsager er forsinkede i deres udvikling, men hvor den bedste løsning er, at barnet begynder sin skolegang på det planlagte tidspunkt og får den nødvendige støtte til sin personlige og sociale udvikling i skolen.

Ansøgning om udsat skolestart

Ansøgningen indeholder følgende punkter:

 • en vurdering fra forældrene
 • en vurdering fra barnets institution 
 • en vurdering fra en PPR-psykolog

Senest 1. september året før dit barn burde begynde i skole, bør du sammen med personalet i barnets institution have kontaktet PPR.

Skoler & Uddannelse skal have modtaget jeres ansøgning om udsat skolestart senest 1. november året før jeres barn burde begynde i skole.

Afgørelse

Skoler & Uddannelses afgørelse træffes på grundlag af jeres ansøgning vedlagt institutionens udtalelse, en udfyldt mål- og udviklingsplan og psykologens vurdering.

Hvis der bevilges udsat skolestart, vil mål- og udviklingsplanen danne rammen for, hvordan der i det ekstra år arbejdes for at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer, så barnet er parat til en almindelig skolestart året efter.

 

Undervisningspligt

Alle børn der bor i Danmark har ti års undervisningspligt og starter det år barnet fylder seks år.

Alle børn der bor i Danmark er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt. Det samme gælder børn der har opholdstilladelse, og skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder. Undervisningspligt betyder, at forældrene har pligt til at lade deres barn deltage i folkeskolens undervisning eller et tilsvarende undervisningstilbud.

 • Undervisningspligten indtræder 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år
 • Undervisningspligten ophører, når barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år, fra børnehaveklasse til 9. klassse
 • Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det år barnet fylder 17