Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubber

Styrelsesvedtægten beskriver de regler, der er for forældrebestyrelser i klubberne i Albertslund. Revison af styrelsesvedtægten er pt. til politisk behandling pr. april/maj 2017.


Styrelsesvedtægt for fritids-, junior og ungdomsklubber i Albertslund Kommune

§ 1 Formål
Albertslund Kommunes mål med børnenes ophold i de kommunale klubber er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

§ 2 Institutionsbestyrelsen
Bestyrelsen varetager styrelsen af klubben inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 3-7 repræsentanter, afhængigt af klubbens størrelse, valgt af og blandt forældre til børn og unge i klubben samt 1 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i klubben.

I klubber med 100 medlemmer eller derover, kan der vælges 2 medarbejderrepræsentanter. I fritids-, junior- og ungdomsklubber vælges desuden af og blandt medlemmerne 2 repræsentanter til bestyrelsen.

§ 3 Bestyrelsesmedlemmers stemmeret
Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret i lighed med forældrerepræsentanterne. Klubmedlemsrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret. Klubmedlemsrepræsentanterne kan ikke være til stede ved behandling af personsager.

§ 4 Suppleanter
Udover bestyrelsens medlemmer skal der vælges mindst 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne, afhængigt af institutionens størrelse 1-2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne og i fritids-, junior og ungdomsklubber 2 suppleanter for medlemsrepræsentanterne.

En suppleant kan erstatte et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i enkelte møder. Formanden indkalder suppleanter i den rækkefølge, de er valgt. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

§ 5 Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes hvert år i perioden 1. september - 15. oktober.

Klubbens leder indkalder til forældremøde med valg med 14 dages varsel. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber 1 år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antal stemmer.

§ 6 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen, souschefen, afdelingslederen og stedfortræderen, da disse iflg. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 14, betragtes som en del af klubbens ledelse, og derfor ikke kan være på valg som medarbejderrepræsentanter.

Mødet med valg afholdes hvert år i perioden 1. september - 15. oktober. Klubbens leder indkalder til mødet med 14 dages varsel. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode og løber 1 år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antal stemmer.

Når en medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant ophører med at være ansat i klubben, træder suppleanten ind på det tidspunkt, hvor ophøret er officielt kendt.

§ 7 Valg af klubmedlemsrepræsentanter til bestyrelsen Klubmedlemsrepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et medlemsmøde, som holdes hvert år i perioden 1. september - 15. oktober. Klubbens leder indkalder til mødet med 14 dages varsel. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode og løber 1 år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antal stemmer.

§ 8 Forældres stemmeret og valgbarhed
Forældre med børn i klubben har stemmeret og er valgbare, når der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Som forældre regnes: Forældre, der bor sammen. Ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed. Personer, som har et barn i døgnpleje efter Serviceloven. Personer, der er gift med forældremyndighedens indehaver, og som bor sammen med barnet og forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at barnets forældre ikke har fælles forældremyndighed. Forældre, der samtidig er medarbejdere i klubben, har stemmeret, men er ikke valgbare.

§ 9 Forældres stemmeafgivning
Forældre skal være til stede ved valget. Der kan dog opstilles ved skriftlig fuldmagt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når der stemmes, udløser hvert indskrevet barn 2 stemmer. Hver stemme giver ret til at stemme på højst 1 af de opstillede kandidater til bestyrelsen.

§ 10 Tavshedspligt og underretningspligt
Forældrebestyrelsens beskæftiger sig principielt ikke med enkeltsager vedr. børn, forældre eller medarbejdere. Bestyrelsens forældre kan dog få en viden gennem deres arbejde, som angår enkeltpersoners vilkår. Derfor er bestyrelsens forældrevalgte medlemmer omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt i denne sammenhæng. Hvis der uberettiget videregives oplysninger, kan der være tale om brud på tavshedspligten. Dette kan være strafbart efter straffelovens § 152.

Bestyrelsesmedlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt, jf. § 153 i lov om social service, hvis bestyrelsen i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesarbejdet bliver bekendt med, at et barn har brug for særlig støtte.

Børn og unge vil som bestyrelsesrepræsentanter være underlagt de samme regler om tavshedspligt, som voksne er. Børn under 15 år kan imidlertid ikke straffes efter straffelovens bestemmelser og kan derfor heller ikke straffes som følge af brug på tavshedspligten. Bestyrelsesarbejdet må derfor – af hensyn til børnene og de unge – tilrettelægges på en måde, så der ikke bliver behov for at pålægge medlemmer tavshedspligt.

§ 11 Medarbejderes stemmeafgivning
Alle fastansatte medarbejdere i klubben – bortset fra lederen, souschefen og stedfortræderen - har stemmeret og er valgbare som medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Hver medarbejder har det antal stemmer, der modsvarer det antal medarbejderrepræsentanter, der skal vælges. Det betyder, at hver medarbejder har 1 stemme ved 1 repræsentant og 2 stemmer ved 2 repræsentanter.

§ 12 Klubmedlemmers stemmeafgivning
Alle medlemmer i fritids-, junior og ungdomsklubber har stemmeret og er valgbare som klubmedlemsrepræsentanter til bestyrelsen. Hvert klubmedlem har 1 stemme. Der kan højst stemmes på 1 af de opstillede kandidater til bestyrelsen.

§ 13 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer, der får flest stemmer. Hvis der ikke i første omgang opnås valg af det tilstrækkelige antal bestyrelsesmedlemmer, foretages ny stemmeafgivning. Der stemmes på de kandidater, som ikke ved første afstemning opnåede stemmer.

Valghandlingen fortsætter, indtil det i styrelsesvedtægtens §2 nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer har opnået valg. Stemmelighed I tilfælde af stemmelighed finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Ved fortsat stemmelighed foretages der lodtrækning. Lodtrækningen foretages af medarbejderne.

§ 14 Valg af suppleanter
Som suppleanter er valgt den/de kandidater, der fik flest stemmer ved valghandlingen, men ikke opnåede valg til bestyrelsen. Ved stemmelighed anvendes proceduren i § 13. § 15 Udtrædelse af bestyrelsen Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder automatisk af bestyrelsen, når barnet ophører i klubben. Klubbens leder sikrer, at suppleant(-er) indkaldes.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når ansættelsesforholdet i den pågældende klub ophører. Medarbejdersuppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Klubbens leder sikrer, at suppleanter indkaldes.

En klubmedlemsrepræsentant udtræder af bestyrelsen ved udmeldelse af klubben. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Klubbens leder sikrer, at suppleanter indkaldes.

§ 16 Suppleringsvalg til bestyrelsen
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden kommer under det i § 2 fastsatte antal – og suppleanterne tillige er opbrugt – indkalder bestyrelsesformanden og klubbens leder til suppleringsvalg blandt alle klubbens forældre.

§ 17 Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsens konstituerende møde holdes inden 14 dage efter nyvalget af forældrerepræsentanter. Klubbens leder indkalder til mødet. Formand Bestyrelsens medlemmer vælger ved simpelt stemmeflertal en af forældrerepræsentanterne som formand. Bestyrelsen afgør selv – ved konstitueringen – om der skal vælges næstformand. Sekretær Klubbens leder fungerer som sekretær for bestyrelsen. Ved dennes fravær træder klubbens souschef, afdelingsleder eller stedfortræder ind som sekretær.

§ 18 Nyvalg og -konstituering til bestyrelsesposter
Hvis formanden udtræder i valgperioden, foretages ny konstituering inden 3 uger efter udtrædelsen. Klubbens leder indkalder til bestyrelsesmødet.

§ 19 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for styrelsesvedtægterne. Albertslund Kommune har udarbejdet en standard forretningsorden (se bilag 1). Bestyrelsen kan vælge at udarbejde egen forretningsorden.

§ 20 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har en lovsikret minimumskompetence, som er beskrevet nærmere i bilag 2 til styrelsesvedtægten for klubområdet. Denne omfatter bestyrelsens beslutninger om: Principperne for klubbens arbejde, herunder principper for de pædagogiske aktiviteter i klubben. Principper for anvendelse af klubbernes budgetramme, dog er løn og vedligeholdelse undtaget. Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af klubleder. Bestyrelsesformanden er en del af ansættelsesudvalget og indgår i dele af ansættelsesproceduren (fra udvælgelse af ansøgere til deltagelse i selve ansættelsessamtalerne, hvorefter indstillingsretten kan effektueres). Indstillingsret ved ansættelse af personale (øvrige fastansatte personaler). Det aftales konkret mellem klubbens leder og bestyrelse, hvordan denne indstillingsret skal udøves i praksis. Bestyrelsen orienteres om den fælles virksomhedsplan på klubområdet samt de pædagogiske tilsyn, der foretages på klubområdet hvert andet år.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om placering af klubbens åbningstid inden for de af Kommunalbestyrelsen godkendte rammer, dog kan en ændring af åbningstiden højst finde sted 1 gang om året. Bestyrelsen beslutter i samråd med ledelse og medarbejderrepræsentanter rammer for forældrenes medvirken i klubbens hverdag samt principper for samarbejdet mellem klubben og forældrene.

§ 21 Bestyrelsens virksomhed
Bestyrelsen udøver sin virksomhed via bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer er indkaldt efter retningslinierne i bestyrelsens forretningsorden.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede ved mødet.

Stemmelighed
Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Valg af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer vil forhindre denne situation i at opstå.

Afvigende opfattelse
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelse tilført beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Klubbens leder vil i spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje beslutningsprotokollen sin opfattelse.

Klublederen er undergivet kommunalbestyrelsens arbejdsgiverkompetence og dermed instruktionsbeføjelse. Hvis en beslutning – efter klublederens vurdering – vil stride direkte imod enten lovgivning, Kommunalbestyrelsens mål og rammer eller overenskomster er lederen forpligtet at meddele bestyrelsen at beslutningen ikke vil blive gennemført, og straks inddrage Området for Børn, Kultur og Velfærd – afdelingen for Skoler og Uddannelse i problemet.

§ 22 Mødevirksomhed
Bestyrelsens møder holdes i klubben. Antallet af møder besluttes af bestyrelsen indenfor den af Kommunalbestyrelsen besluttede ramme for mødevirksomhed. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.

§ 23 Mødefora i forbindelse med skolereformen
Styrelsesvedtægten for klubområdet revideres i forbindelse med arbejdet med skolereformen (der træder i kraft pr. 1/8 2014). I denne forbindelse tages der stilling til den samlede organisering af skolernes, SFO'ernes og klubbernes mødefora.

§ 24 Fortolkning af styrelsesvedtægten
Børne- og Skoleudvalget fortolker styrelsesvedtægten.

§ 25 Ændring af styrelsesvedtægten
Væsentlige ændringer af indholdsmæssig art kan kun foretages af Kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos bestyrelserne. Høringsperioden skal være på mindst 6 uger.

Hvis ændringerne er af ren teknisk karakter skal disse ikke forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse, men klares administrativt af forvaltningen.

§ 26 Styrelsesvedtægtens ikrafttrædelse
Styrelsesvedtægten med tillæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Albertslund den 8. juni 1993 med ikrafttrædelsesdato den 1. august 1993.

Bilag: 
Bilag 1 - Forslag til forretningsorden for forældrebestyrelser
Bilag 2 - Forældrebestyrelsens opgaver og kompetencer (uddrag fra vejledning til dagtilbudsloven)

Udover styrelsesvedtægten er det dagtilbudsloven, der sætter de overordnede rammer og principper for dagtilbud i Danmark. Du kan læse dagtilbudsloven her (link til retsinformation.dk)

Styrelsesvedtægten er sidst revideret oktober 2013 og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. februar 2014 med virkning fra 1. januar 2014.