Tillæg til miljøgodkendelse til GP Metal ApS

Virksomheden har fået tillæg til miljøgodkendelse, så der kan modtages tagpap til genanvendelse


Albertslund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til GP Metal A/S på Naverland 36, 2600 Glostrup, så der kan modtages tagpap til genanvendelse. Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs tillægget til miljøgodkendelsen 

Sagen kan påklages indtil den 20. april 2016.

Klagevejledning
Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal indgives elektronisk via www.virk.dk senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Følg guidens vejledning gennem en række trin, hvor der skal udfyldes oplysninger om følgende:
• Hvem der klager
• Den afgørelse som du klager over
• Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
• Hvad din klage går ud på
• Betaling af gebyr for at klage
• Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Der kan uploades dokumenter undervejs i klageprocessen.
Vejledning om indgivelse af klage kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.