Miljøgodkendelse til at modtage og oplagre metalaffald

Albertslund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Scandic Metal, Farverland 5. Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.


Scandic Metal er en eksisterende virksomhed beliggende på Farverland 5, der beskæftiger sig med bygningsnedrivning og sanering. Scandic Metal håndterer i dag byggeaffaldet på de lokaliteter, hvor bygningssanering og nedrivning finder sted.  Virksomheden ønsker miljøgodkendelse til at kunne sortere og oplagre jern-og metalaffald fra egen aktivitet, såvel som fra eksterne leverandører. Årligt forventes omkring 17.500 tons metalaffald behandlet på adressen.

Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår for "K 212", der gælder for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot. Standvilkårene er suppleret med støjvilkår som følger de vejledende retningslinjer på området. I godkendelsen er der fokus på at til- og frakørsel skal ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende og at støjen fra virksomheden er på et niveau, der overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Som biaktivitet vil virksomheden etablere autoværksted med henblik på service og reparation af biler. Relevante miljøkrav i bekendtgørelse om etablering og drift af autoværksteder er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren , Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver der har en individuel interesse i sagen.

En eventuel klage skal indgives digitalt på www.virk.dk/klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs senest den 6. juni 2017

Vejledning om indgivelse af klage kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse i Miljø & Teknik, miljo@albertslund.dk.

Se miljøgodkendelsen