Miljøgodkendelse til TG Renovation

TG Renovation, beliggende på Naverland 17, miljøgodkendes til at indsamle madaffald samt glasemballager.


Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøministeriets standardvilkår under kategorien K 212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald". Standardvilkårene er suppleret med enkelte vilkår omkring støj og affald af generel karakter. Godkendelsen kan ses her.

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur – Miljøklagenævnet af ansøgeren , Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver der har en individuel interesse i sagen.

 En eventuel klage skal indgives digitalt på www.virk.dk/klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs senest den 6. juli 2016

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Vejledning om indgivelse af klage og om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse i Miljø & Teknik, miljo@albertslund.dk.