Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje i Kongsholmparken

Etablering af vådengsområde nedenfor Vandhaverne reducerer belastningen af St. Vejleå og skaber mere natur.


Efter Planlovens § 35, stk. 1, har Albertslund kommune givet landzonetilladelse til etablering af et vådengsområde på 55.000 m2 inklusive dige, to bassiner, rekreative stier samt naturgenopretning af vandløb og etablering af fire paddesøer i Kongsholmparken, matr. 6a, 36a og 36b, alle Vridsløselille By.

Efter Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, har kommunen meddelt dispensation fra skovbyggelinjen i forhold til skovparcellerne i Kongsholmparken.

Vådengsområdet med dige og bassiner etableres for at forsinke regnvand fra tage, veje og pladser gennem Rådhusdammen og Kanalen til St. Vejleå – særligt i situationer med megen nedbør.

Tilladelse og dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal indgives elektronisk via Virk.dk /klageportalen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 28. april 2015.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø eller varetage brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Ved henvendelse til  Ejendom, Vej & Park kan interesserede se sagens akter.