Forslag til lokalplan på Albogrunden

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 10. maj 2016 forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 7.4, som gør det muligt at opføre boligbebyggelse på Albogrunden.


Forslag til lokalplan på Albogrunden - Albertslund Kommune


Dette er et forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 7.14. Boligbebyggelse på Albogrunden, Rådhusdammen 1-3

Download lokalplanforslaget

Download forslag til kommuneplan

Hvis du du ikke har adgang til en printer kan du hente forslaget i rådhusets forhal.

Offentlig høring

Planforslaget er i høring i 9 uger fra den 1. juni 2016 til den 3. august 2016. Dine eventuelle bemærk-ninger og ændringsforslag skal være modtaget senest den 3. august. De skal sendes til Albertslund Kommune.

By, Miljø & Beskæftigelse

Rådhuset

2620 Albertslund

eller sendes per mail til plan@albertslund.dk

Retsvirkning

I perioden fra forslaget til en lokalplan (og evt. kommuneplantillæg) offentliggøres til forslaget vedtages af kommunalbestyrelsen skal du forholde dig til begge versioner af lokalplanen, både den gamle og den nye. Du må altså hverken foretage dig noget der er i strid med den gamle lokalplan eller i strid med forslaget til en ny lokalplan. Du må kun handle ud fra de regler der er ens i de to versioner. Dette gælder op til højst 1 år fra lokalplansforslaget offentliggøres. (Jf. Planlovens §17).

Kommunalbestyrelsen har afgjort, at planen ikke skal miljøvurderes
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanen (og kommuneplantillægget). Screeningen viser, at (kort beskrivelse af lokalplanens miljørelevante indhold) ikke vil have væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Derfor har Kommunalbestyrelsen afgjort, at planerne ikke skal miljøvurderes.

(Screeningen er foretaget i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, Lovbekendelse 939 af 03.07.2013 § 3).

Du kan klage over afgørelsen
Du kan klage over afgørelsen om miljøvurderingen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Albertslund Kommune, By, Miljø & Beskæftigelse, Rådhuset, 2620 Albertslund, der vil sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen af (kommuneplantillæg,) lokalplanforslaget og screeningen. Du vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet. Du får gebyret tilbage hvis du gives helt eller delvis medhold i klagen.