Forslag til lokalplan 2.11 og forslag til Kommuneplantillæg 10

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2017 vedtaget at sende forslag til lokalplan 2.11 og forslag til kommuneplantillæg 10 – Boliger ved Læhegnet i høring.


Planerne ændrer anvendelsen fra erhverv til boliger, og gør det muligt at bygge 48 rækkehuse og 80 lejligheder i etagebyggeri. Rækkehusene bliver opført i to etager, og etageboligerne kan opføres i op til fem etager.

Læs forslag til lokalplan 2.11 og forslag til kommuneplantillæg 10 – Boliger ved Læhegnet her

Download lokalplanforslag


Download forslag til kommuneplantillæg

Offentlig høring


Planforslagene er i høring i 8 uger fra den 27. juni til den 22. august 2017. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest den 22. august 2017, og sendes til:

plan@albertslund.dk

eller med post til

Kultur, Plan & Digitalisering
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Retsvirkning


I perioden fra forslaget til lokalplanen og forslag til kommuneplantillægget offentliggøres, til de endelige planer vedtages af kommunalbestyrelsen, skal du forholde dig til begge versioner af lokalplanen, både den gamle og den nye. Du må altså hverken foretage dig noget, der er i strid med den gamle lokalplan eller i strid med forslaget til en ny lokalplan. Du må kun handle ud fra de regler, der er ens i de to versioner. Dette gælder op til højst 1 år fra lokalplansforslaget offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen har afgjort, at planen ikke skal miljøvurderes


Albertslund Kommune har foretaget en miljøscreening af planforslagene. På baggrund af screeningen er det vurderet, at forslag til lokalplan 2.11 og forslag til kommuneplantillæg 10 ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen afgjort, at planerne ikke skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Læs screeningen for miljøvurdering her

Du kan klage over afgørelsen


Du kan klage til Planklagenævnet over kommunalbestyrelsens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Der kan alene klages over retlige spørgsmål.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger er berettiget til at klage.

Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen. Klagenævnet skal modtage din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, hvilket sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planerne.

Der vil blive opkrævet et gebyr på hhv. 900 kr. eller 1.800 kr. (2016-niveau) afhængig af, om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed /organisation. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til plan@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Yderligere oplysning om klageregler kan læses på www.albertslund.dk/klagevejledning og http://naevneneshus.dk/planklagenaevne.