Skal du bygge?

Nogle byggearbejder kan udføres uden godkendelse - andet kræver anmeldelse eller byggetilladelse


Mindre byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen. Større byggerier kræver at der er givet en byggetilladelse før byggearbejdet kan påbegyndes.

Garager, udhuse og andet småt byggeri

Skal du bygge garage, udhus eller andet småt byggeri kan det i nogle tilfælde opføres uden anmeldelse og byggetilladelse.

Læs mere om småt byggeri 

Anmeldelse

En anmeldelse er en skriftlig orientering om hvad man planlægger at bygge. Anmeldelsen skal sendes til kommunen og det skal fremgå af ansøgningen hvorvidt sagen er omfattet af Bygningsreglement 2010, kap. 1.5. Kommunen har efter modtagelsen to uger, plus eventuel postgang, til at behandle sagen - og vi besvarer alle henvendelser.

Byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse skal være skriftlig og indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være vedlagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold.

Uanset hvad der bygges har man pligt til at overholde plan- og byggeloven. Byggeloven gælder for alt byggeri, medmindre andet er bestemt i Bygningsreglement 2010, kap. 1.2.

Søg byggetilladelse eller anmeld byggeri

Ombygning

Har du lejet dig ind i en eksisterende bygning med henblik på at etablere erhverv? 
Vær opmærksom på at en væsentlig anvendelsesændring kræver byggetilladelse - også selvom du ikke nødvendigvis bygger nyt. 

Gebyr

Der opkræves et gebyr for byggesagsbehandling

Carporte, udhuse, drivhuse mv., afregnes med et fast gebyr på 920,-
Øvrige sager og afgørelser afregnes med et gebyr på 600,- pr. time.

Vær opmærksom på at der både afregnes et gebyr ved afgørelse og ved sagens afslutning. 

Du finder en samlet oversigt over gebyrer på siden takster 2015 

 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden afhænger af antallet af indkomne byggeansøgninger og sagstypen

For tiden påbegyndes sagsbehandlingen inden for 9 uger. Fra vi har det nødvendige materiale til sagen, vil der typisk foreligge en afgørelse inden for 4 uger.

Ved anmeldelser er svartiden kun 2 uger (plus forsendelsestiden).

Hvis der ansøges om dispensation bliver behandlingstiden forlænget med op til 4 måneder, eftersom den skal forelægges politikerne. Arbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation foreligger.

Forhåndsdialog

Et tilbud om forudgående drøftelse af komplicerede byggesager

Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier eller byggerier, der er komplicerede f.eks. på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogens succes at parterne er velforberedte.

Anmodning om forhåndsdialog sendes til Miljø & Teknik – gerne sammen med det materiale der ønskes drøftet.

Første dialogmøde er gratis, og tæller derfor ikke med i byggesagsgebyret. 

Bebyggelsesprocent

Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal

Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, beregnes bebyggelsesprocent efter det bygningsreglement der var gældende på tidspunktet hvor planen blev godkendt.

Dispensation

Hvis byggeriet ikke overholder gældende love (som oftest plan- og byggelov) kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation

En ansøgning om dispensation skal være velbegrundet og vedlægges byggeansøgningen. Husk at fristen på to uger for anmeldelser ikke gælder ved dispensationer og at byggearbejdet ikke må påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.
I Albertslund skal alle dispensationer behandles politisk. Derfor skal du regne med, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget med op til 4 måneder. 

Byggeri i landzone

Det er kun byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres i landzone uden landzonetilladelse

Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger sendes til Miljø & Teknik.

Mindre bygninger, garager, carporte og udhuse på op til 50 m2, samt nedrivning af bygninger, skal anmeldes sammen med nødvendige tegninger, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, må man regne med en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Før der udstedes landzonetilladelse, skal der foretages parthøring, og tilladelsen skal annonceres i dagspressen. Derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Først når klagefristen er udløbet er tilladelsen en realitet, og der kan gives byggetilladelse.

Reglerne om landzone findes i planlovens §§ 35-38.

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald skal anmeldes senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald

Byggesagsarkiv

I det digitale byggesagsarkiv finder du tegninger, beregninger og attester på din ejendom