Organiseringen af det kriminalpræventive samarbejde

Det kriminalpræventive samarbejde er delt op på et ledende, et koordinerende og udøvende niveau


  

Den Kriminalpræventive Enhed

Det proaktive område – om at opbygge robusthed, trivsel og tryghed

Det proaktive koordinatorområde varetager opbygningen af robusthed (resiliens) i Albertslunds bydele. Resiliens er vigtigt i forhold til at sikre at individer, fællesskaber og lokalmiljøer ikke lader sig påvirke negativt af uhensigtsmæssige lokale eller globale strømninger og trusler. Her er således fokus både på trivsel for den enkelte, social kapital for fællesskaberne, samt tillid og tryghed i byrum og nærmiljø. Læreplaner i skolerne, kapacitetsopbygning af fagfolk, kriminalpræventiv indretning af byens rum og kontakt til civile samfundsaktører (outreach), er væsentlige redskaber i den proaktive værktøjskasse.

Det reaktive område – om at forebygge gentagen kriminalitet

Det reaktive koordinatorområde varetager forebyggelsen af gentagen kriminalitet og tilbagefald til ny kriminalitet ved, i samarbejde med andre myndigheder, at afklare den enkelte borgers behov, udarbejde kriminalpræventive handleplaner og føre tilsyn med de tiltag der er iværksat. I de lovhjemlede kriminalpræventive samarbejdsstrukturer DKE gør brug af i enkeltsagsbehandlingen, deltager, foruden politi og sociale myndigheder, endvidere skolemyndigheder (SSP), social- og behandlingspsykiatrien (PSP) og Kriminalforsorgen (KSP), jf. Retsplejeloven §§ 114-115a. I Albertslund Kommune kan forvaltningsområderne Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser, By, Kultur & Fritid, Sundhed, Pleje & Omsorg samt Dagtilbud ligeledes inddrages.

Myndighederne i SSP, PSP og KSP-samarbejderne kan indbyrdes dele information om enkeltpersoner, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til myndighedernes varetagelse af deres opgave på det kriminalitetsforebyggende område. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på politimæssig efterforskning af straffesager.

Det operative område – om at motivere gennem relationen

Kontakten til – og samarbejdet med – borgerne foregår som udgangspunkt gennem et operativt team af kriminalpræventive pædagogiske medarbejdere, der varetager en række relationsopbyggende opgaver. Teamet fungerer målrettet som sikkerhedsnet i forhold til de børn, unge og voksne der falder udenfor de etablerede kommunale eller foreningsmæssige tilbud, eller som på anden måde mangler tilknytning til et gensidigt forpligtende og udviklende fællesskab. Det gør teamet ved at have fokus på at ”binde” de forskellige pædagogiske rum sammen, gennem motivation og hjælp til bl.a. fritidsjobs, og endelig som mentorer i forlængelse af enkeltsagskoordinationen i det reaktive område.

Teamet understøtter desuden DKE’s outreach-opgaver, herunder etablering og vedligeholdelse af kontakt til foreningsliv, afdelingsbestyrelser, religiøse organisationer og enkeltpersoner i forlængelse af resilienskoordinationen i det proaktive område.

Genoprettende praksisser og motiverende samtaler udgør en væsentlig del af den anvendte pædagogiske metode i teamet.

 

 

DEN KRIMINALPRÆVENTIVE ORGANISERING

Kredsrådet

Efter retsplejelovens §111 er der i hver politikreds etableret et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. 
Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.


Lokalrådet (Styregruppen)

Det øverste lokale forum for samarbejdet mellem den enkelte kommune og politikredsen er Lokalrådet, der består af lederen af lokalpolitiet, der er formand, lederen af DKE, der er næstformand samt udvalgte afdelingschefer fra kommunen. Formålet med Lokalrådet er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Lokalrådet og forbereder således møderne.
I Albertslund Kommune fungerer Lokalrådet samtidig som styregruppe for det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Operativgruppen

For at sikre effektiv programmering og operationalisering af politiske og strategiske beslutninger, er der etableret en operativgruppe på ledelsesniveau som arbejder på direkte ledelsesmandat fra Styregruppen. Operativgruppen afholder mindst 4 faste møder om året. DKE er sekretariat for Operativgruppen og forbereder således møderne.
Operativgruppen spiller endvidere en vigtig rolle i enkeltsagsbehandlingens Niveau III-sager. Her vurderer DKE i hvert tilfælde hvilke medlemmer af Operativgruppen der skal indkaldes til drøftelse af den konkrete sag. De indkaldte operativgruppemedlemmer kan af hensyn til sagens oplysning medbringe relevante medarbejdere. På baggrund af sagens oplysning fordeles ansvar og opgaver, ligesom budget- og tidsmæssige rammer bestemmes.

Lokalmødet

Det brede netværk af medarbejdere med direkte indflydelse på det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune indkaldes mindst 4 gange årligt til en drøftelse af bevægelser og tendenser i skoledistrikter, kluboplande, lokalmiljøer og særlige risikogrupper. Desuden stilles skarpt på forskellige temaer fra forskningsverdenen, ligesom DKE’s kvartalsrapport vedr. det aktuelle kriminalitetsbillede fremlægges. Alle med interesse for feltet kan deltage på mødet.

Samarbejdet i enkeltsagsbehandlingen

Udover de nævnte mødefora afholdes desuden møder i forbindelse med enkeltsagsbehandlingens forskellige niveauer. Her er tale om Koordinationsmøder og Ungekoordinationsmøder (Niveau I), Sagsmøder (Niveau II), Operativgruppemøder (Niveau III), Netværkssamråd, Netværksmøder, mv. Det er dette samarbejde i behandlingen af enkeltsager, der er redegjort for i folderen "Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling".

 

 

 

Organisering af DKE: