Den kriminalpræventive Enhed

Det kriminalpræventive samarbejde er et koordinerende samarbejde, der forebygger kriminalitet, især blandt børn og unge.


DET KRIMINALPRÆVENTIVE ARBEJDE I ALBERTSLUND

Koordinationen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune, varetages af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE).

Målet med kommunens kriminalpræventive strategi1 er gennem en målrettet indsats at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed for alle byens borgere. Det gør DKE gennem en systematisk og evidensbaseret tilgang til det forebyggelsestekniske fagfelt, hvorfor enheden er organiseret i to koordinatorområder og et borgervendt team:

 • Proaktivt koordinatorområde for opbygning af resiliens (social kapital, tillid og tryghed, kompetenceudvikling, forskning, kommunikation, outreach og lokalmiljø)
 • Reaktivt koordinatorområde for enkeltsagsbehandling (undersøgelse, afklaring, handleplaner, exit, løsladelse samt socialfaglig og -retlig kvalitetssikring)
 • Operativt pædagogisk team for opsøgende og individorienteret relationsarbejde og outreach (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed).

Organiseringen af det kriminalpræventive samarbejde

Det kriminalpræventive samarbejde er delt op på et ledende, et koordinerende og udøvende niveau

Organisering af det kriminalpræventive samarbejde

a. Den Kriminalpræventive Enhed

Det proaktive koordinatorområde – om at opbygge robusthed, trivsel og tryghed

Det proaktive koordinatorområde varetager opbygningen af robusthed (resiliens) i Albertslunds bydele. Resiliens er vigtigt i forhold til at sikre at individer, fællesskaber og lokalmiljøer ikke lader sig påvirke negativt af uhensigtsmæssige lokale eller globale strømninger og trusler. Her er således fokus både på trivsel for den enkelte, social kapital for fællesskaberne, samt tillid og tryghed i byrum og nærmiljø. Læreplaner i skolerne, kapacitetsopbygning af fagfolk, kriminalpræventiv indretning af byens rum og kontakt til civile samfundsaktører (outreach), er væsentlige redskaber i den proaktive værktøjskasse.

Det reaktive koordinatorområde – om at forebygge gentagen kriminalitet

Det reaktive koordinatorområde varetager forebyggelsen af gentagen kriminalitet og tilbagefald til ny kriminalitet ved, i samarbejde med andre myndigheder, at afklare den enkelte borgers behov, udarbejde kriminalpræventive handleplaner og føre tilsyn med de tiltag der er iværksat. I de lovhjemlede kriminalpræventive samarbejdsstrukturer DKE gør brug af i enkeltsagsbehandlingen, deltager, foruden politi og sociale myndigheder, endvidere skolemyndigheder (SSP), social- og behandlingspsykiatrien (PSP) og Kriminalforsorgen (KSP), jf. Retsplejeloven §§ 114-115a. I Albertslund Kommune kan forvaltningsområderne Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser, By, Kultur & Fritid, Sundhed, Pleje & Omsorg samt Dagtilbud ligeledes inddrages.

Myndighederne i SSP, PSP og KSP-samarbejderne kan indbyrdes dele information om enkeltpersoner, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til myndighedernes varetagelse af deres opgave på det kriminalitetsforebyggende område. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på politimæssig efterforskning af straffesager.

Det operative pædagogiske team – om at motivere gennem relationen

Kontakten til – og samarbejdet med – borgerne foregår som udgangspunkt gennem et operativt team af kriminalpræventive pædagogiske medarbejdere, der varetager en række relationsopbyggende opgaver. Teamet fungerer målrettet som sikkerhedsnet i forhold til de børn, unge og voksne der falder udenfor de etablerede kommunale eller foreningsmæssige tilbud, eller som på anden måde mangler tilknytning til et gensidigt forpligtende og udviklende fællesskab. Det gør teamet ved at have fokus på at ”binde” de forskellige pædagogiske rum sammen, gennem motivation og hjælp til bl.a. fritidsjobs, og endelig som mentorer i forlængelse af enkeltsagskoordinationen.

Teamet understøtter desuden DKE’s outreach-opgaver, herunder etablering og vedligeholdelse af kontakt til foreningsliv, afdelingsbestyrelser, religiøse organisationer og enkeltpersoner i forlængelse af resilienskoordinationen.

Genoprettende praksisser og motiverende samtaler udgør en væsentlig del af den anvendte pædagogiske metode i teamet.

 

b. DEN KRIMINALPRÆVENTIVE ORGANISERING

Kredsrådet

Efter retsplejelovens §111 er der i hver politikreds etableret et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet (Styregruppen)

Det øverste lokale forum for samarbejdet mellem den enkelte kommune og politikredsen er Lokalrådet, der består af lederen af lokalpolitiet, der er formand, lederen af DKE, der er næstformand samt udvalgte afdelingschefer fra kommunen. Formålet med Lokalrådet er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Lokalrådet og forbereder således møderne.

I Albertslund Kommune fungerer Lokalrådet samtidig som styregruppe for det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Operativgruppen

For at sikre effektiv programmering og operationalisering af politiske og strategiske beslutninger, er der etableret en operativgruppe på ledelsesniveau som arbejder på direkte ledelsesmandat fra Styregruppen. Operativgruppen afholder mindst 4 faste møder om året. DKE er sekretariat for Operativgruppen og forbereder således møderne.

Operativgruppen spiller endvidere en vigtig rolle i enkeltsagsbehandlingens Niveau III-sager. Her vurderer DKE i hvert tilfælde hvilke medlemmer af Operativgruppen der skal indkaldes til drøftelse af den konkrete sag. De indkaldte operativgruppemedlemmer kan af hensyn til sagens oplysning medbringe relevante medarbejdere. På baggrund af sagens oplysning fordeles ansvar og opgaver, ligesom budget- og tidsmæssige rammer bestemmes.

Lokalmødet

Det brede netværk af medarbejdere med direkte indflydelse på det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune indkaldes mindst 4 gange årligt til en drøftelse af bevægelser og tendenser i skoledistrikter, kluboplande, lokalmiljøer og særlige risikogrupper. Desuden stilles skarpt på forskellige temaer fra forskningsverdenen, ligesom DKE’s kvartalsrapport vedr. det aktuelle kriminalitetsbillede fremlægges. Alle med interesse for feltet kan deltage på mødet.

Samarbejdet i enkeltsagsbehandlingen

Udover de nævnte mødefora afholdes desuden møder i forbindelse med enkeltsagsbehandlingens forskellige niveauer. Her er tale om Koordinationsmøder og Ungekoordinationsmøder (Niveau I), Sagsmøder (Niveau II), Operativgruppemøder (Niveau III), Netværkssamråd, Netværksmøder, mv. Det er dette samarbejde i behandlingen af enkeltsager, der er redegjort for i folderen "Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling".

Lovgivning

Der gælder forskellige love og regler sig for personer, der har kontakt til børn og unge

Skolerne

Skolerne er ikke forpligtede til at undervise i andre kriminalpræventive emner end misbrug.
Heldigvis beskæftiger de fleste skoler sig alligevel med kriminalitetsforebyggende emner og arbejder i den forbindelse sammen med politiet, som bl.a. kan komme og fortælle om relevante emner.

Børn, Kultur & Velfærd

Børn, Kultur & Velfærd skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever, under. Det skal ske, så kommunen tidligst muligt kan få indsigt i og gribe støttende ind i forhold til utilfredsstillende forhold.

Politiet

Politiets opgave er at sikre sikkerhed, fred og orden og at sikre overholdelsen af love og vedtægter. De skal også forsøge at forhindre forbrydelser og efterforske forbrydelser.

Underretningspligt

Generelt har alle borgere pligt til at underrette Børn, Kultur & Velfærd, når de får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold som bringer dets sundhed og udvikling i fare. Dog har offentligt ansatte, ansatte i selvejende institutioner, ansatte ved opholdssteder, krisecentre mm. skærpet underretningspligt i kraft af deres arbejde.

Anmeldelsespligt

Ifølge straffeloven har alle, der får kendskab til en planlagt forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velbefindende, pligt til at forsøge at forebygge forbrydelsen ved fx at anmelde den til politiet. Denne pligt gælder forbrydelser, der endnu ikke er begået, men moralsk set har alle også pligt til at anmelde allerede begåede forbrydelser til politiet.

Aktuelle projekter

Her finder du aktuelle projekter som Den Kriminalpræventive Enhed arbejder med for at forebygge kriminalitet.

Kriminalpræventiv læreplan

 

Genoprettende praksisser

Som led i den kriminalpræventive strategi, arbejdes der aktuelt på at indføre metoden "Genoprettende Praksisser" på skoler og i klubber i Albertslund Kommune.

 

Områdevandringer

For at øge trygheden for borgerne i Albertslund, arbejdes der med at etablere tryghedsvandringer/område vandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes hvilke løsninger, som skal til for at øge den oplevede tryghed på de utrygge steder. Det kan fx være at beskære buske, at opsætte belysning mm. Vandringen ledes af en medarbejder fra politiet. Vandringens planlægning, udførelse og opfølgning sker i samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt relevante interessenter. Første (pilot) vandring er undervejs.

Undersøgelser, rapporter mm.

Her finder du undersøgelser og rapporter mm. der er relevante i forhold til det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde.

Ungeprofilundersøgelsen 2015 (7.-9.kl.)

Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling.

Den Kriminalpræventive Enhed, Kvartalsrapport 2016:1+2

Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel

Film: Mødre, Fædre og Sønner i Albertslund

Albertslund Kommune ønsker med filmen at sætte forældrenes ansvar overfor deres børn til debat

Filmen "Mødre, fædre og sønner i Albertslund", er tænkt som et oplæg til en debat, hvor man kan drøfte forskellige nuancer af forældreansvaret, samt for eksempel hvordan fælleskabet kan bruge hinanden, når man skal løfte opgaven med sine egne børn.

Hvis I gerne vil snakke om forældreansvaret til fx et foreningsmøde eller et forældremøde, tilbyder Albertslund Kommune, at en konsulent kommer med ud for at facilitere debatten. Det er gratis at bestille en konsulent fra kommunen.

Hvis I er interesseret i at få en konsulent ud, kan I kontakte kriminalpræventiv koordinator Mikkel Nielsen på  2047 9040 eller mikkel.nielsen@albertslund.dk.

 

 

 

Samarbejdspartnere

Det kriminalpræventive samarbejde er et netværk af voksne, som arbejder med alle borgere i Albertslund, og især børn og unge

Det kriminalpræventive samarbejde

De involverede i Det kriminalpræventive samarbejde arbejder på mange forskellige måder.

De holder eksempelvis foredrag eller sætter gang i kampagner,der skal forebygge, at unge havner i et misbrug af hash og narkotika. De opsøger og holder løbende kontakt til børn og unge, der er i en risikogruppe, og som kan være på vej til at begå noget kriminelt.

De snakker også med børn og unge, der allerede har begået kriminalitet eksempelvis tyveri, og de holder kontakt med børn unge, der ikke trives. 

Den Kriminalpræventive Enhed

Den Kriminalpræventive Enhed koordinerer den kriminalpræventive indsats i Albertslund og er bindeled mellem skolerne, Børn, Kultur & Velfærd og politiet. Den Kriminalpræventive Enhed forebygger kriminalitet i hele Albertslund eksempelvis ved at holde foredrag.

Den Kriminalpræventive Enhed er også i kontakt med de unge, der har brug for rådgivning, eller som er i risikozonen for at lave noget kriminelt. Samtidig er Den Kriminalpræventive Enhed løbende i kontakt med politiet.

Du kan kontakte Den Kriminalpræventive Enhed hvis du har spørgsmål om det kriminalpræventive samarbejdet, hvis du har brug for hjælp eller du kender nogen, der har brug for hjælp.

Den Kriminalpræventive Enhed kan hjælpe med:

 • Børn og unges konflikter i skolen, klubben eller i boligområder
 • Tilbyde forældrene hjemmebesøg
 • Dialogmøder for forældre om eksempelvis sociale overdrivelser
 • Information til forældre og ansatte om nye tendenser indenfor ungdomskriminalitet
 • Foredrag og andre projekter, der forebygger ungdomskriminalitet og misbrug
 • Materiale om forebyggende undervisning til lærere
 • Rådgive, hjælpe og informere kommunens netværk af voksne, der arbejder med børn og unge
 • Afprøve nye metoder og kortlægge nye tendenser i forhold til ungdomskriminalitet og misbrug

SSP-lærerne

Der er en SSP lærer på hver af de 4 folkeskoler i Albertslund, samt én på Ungdomsskolen og Det 10. Element.

SSP læreren skal skabe øget fokus på børn og unge, der ikke trives, og være en ressourceperson i forbindelse med socialpædagogisk arbejde. Samtidig arbejder SSP-læreren med at forebygge kriminalitet blandt skolens elever.

Det tværfaglige råd på de enkelte skoler kan også tage sager op for at forebygge at en ung kommer i problemer. I hvert råd sidder repræsentanter fra skolen, psykologer, sagsbehandler etc. Rådet rådgiver skolelederen.

Lærerne eller kontoret på din eller dit barns skole, kan fortælle dig, hvem SSP-læreren er her

Det pædagogisk opsøgende team

Det pædagogisk opsøgende team har ansvaret for det opsøgende arbejde i Albertslund .

Det betyder, at Gadeteamet:

 • Tager kontakt til børn og unge, der er på vej ind i eller allerede er del af et misbrugsmiljø eller et kriminelt miljø
 • Skaber tryghed i lokalområderne gennem dialog med børn og unge
 • Medvirker til at alle børn og unge får mulighed for at blive del af et konstruktivt fællesskab

Relevante links

Her finder du relevante links til andre i aktører i det kriminalpræventive arbejde.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med nogen fra Den Kriminalpræventive Enhed, kan du her finde deres kontaktoplysninger.

Den Kriminalpræventive Enhed

Tlf.: 43 68 69 59

Mail: dke@albertslund.dk

 

Kasper Fisker (leder)

Tlf.: 21 59 35 12

Mail: Kasper.Fisker@albertslund.dk

 

Metin Cakmak (koordinator/mentor/opsøgende medarbejder)

Tlf.: 23 81 50 22

Mail: Metin.Cakmak@albertslund.dk

 

Jonathan Gonzales (mentor/opsøgende medarbejder)

Tlf.: 23 81 50 23

Mail: jonathan.gonzales@albertslund.dk

 

Jimmy Kütük (opsøgende medarbejder)

Tlf.: 40 49 40 02

Mail: jimmy.kutuk@albertslund.dk

 

Haidar Hall-rabii (opsøgende medarbejde, stud.)

Tlf.: 43 68 69 59

Mail: haidar.hallrabii@albertslund.dk

 

Nina Nørgaard (kriminalpræventiv koordinator)

Tlf.: 51 68 75 02

Mail: nina.schultz.norgaard@albertslund.dk

 

Johanna Davidsen (analytiker)

Tlf.: 43 68 69 59

Mail: johanna.kristina.brun.davidsen@albertslund.dk

 

Line Laugesen (praktikant)

Tlf.: 43 68 69 59

Mail: line.laugesen@albertslund.dk