Familiehuset

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Kontakten til Familiehuset kan ske på baggrund af en families eget ønske om at ændre nogen ting i familien, eller det kan være på baggrund af en bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Hvad kan Familiehuset hjælpe  med?

Alle familier støder ind i kriser og problemer undervejs i livet. Det fleste klares og håndteres fint. Men nogen gange kan det være problemerne bliver så store, at det det kræver noget ekstra. Så kan hjælp i Familiehuset være en god ide. Vi kan samarbejde med jer om at se anderledes på problemerne. Give jer en større forståelse af hinanden, og bidrage til at I kommer videre som familie.

Vi har et positivt menneskesyn og ved, at alle mennesker gør det bedste de kan overfor de problemer de står med. Men forandringer kan være svære. Det svære kan opstå når alle i familien ser forskelligt på problemet. Her kan vi hjælpe med, at få lidt mere lys på det problem, I prøver at gøre noget ved. Få jeres forskellige opfattelser frem og tale om dem, så forandringsprojektet ikke ender i surhed, frustrationer og skænderier.  Vi kan også arrangere aktiviteter, hvor I øver jer på noget af det, I vil lære at gøre anderledes.

At være ung kan være meget udfordrende. Det kan være du har brug for en anden voksen end dine forældre til, at hjælpe dig med noget der er svært i dit liv. Det kan være noget, du har bokset med i kortere eller længere tid og ikke kan se nogen vej ud af. Og måske tænker du, at det vil være sådan for evigt. Så har du mulighed for få kontakt til én af os. Vi vil sammen med dig finde nogen veje til at tage hånd om de udfordringer og problemer du støder på i ungdomslivet.

Program

Morgenmad (8.30-9.00)

Formiddag - Det diagnosticerede liv (9.00-11.30)
Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk eksplosion i de psykiatriske diagnosers udbredelse for både børn og voksne. I løbet af et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose. Omtrent 10 procent af befolkningen er på antidepressiv medicin, og udskrivningen af psykofarmaka til børn er også steget meget. Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diagnosers udbredelse? Er mennesker sygere og mere afvigende end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så vi er blevet mere tilbøjelige til at diagnosticere og forstå vores problemer i lyset af det psykiatrisk-diagnostiske sprog? Hvad sker der med et samfund, der i stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? Og hvordan skal professionelle forholde sig til udviklingen? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosesamfundet og de udfordringer, vi her møder. Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem filosofi, kulturanalyse, etik og psykologi, og han er bl.a. forfatter til bøger om identitet, psyken, kvalitativ forskningsmetodologi og diagnoser. I 2015 modtog han DR’s store formidlingspris, Rosenkjærprisen.

Frokost (11.30-12.30)

Eftermiddag – Ståsteder (12.30-15.00)
Svend Brinkmann udgav for et par år siden bogen ”Stå fast”, som blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Men bogen efterlod nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv? Med ”Ståsteder” forsøger Svend Brinkmann at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet frem for at være et mål i sig selv. Med et strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståsteder, herunder værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – også i vores forandringsfokuserede tid.

_______
Tilmelding

Pris: 1000 kr.
Tilmelding senest den 1. juli 2017 (tilmeldingen er bindende)
Du tilmelder dig ved at sende en mail til gab.konference@albertslund.dk

Om det faglige netværk GAB

GAB netværket er et fælles fagligt netværk, som er dannet mellem de kommunale familiehuse i Glostrup, Brøndby og Albertslund. Netværket er en platform, hvor det er muligt at dele og sparre på faglige erfaringer og viden. Netværket har eksisteret siden 2009 og har siden begyndelsen generet meget ny faglig viden og inspiration for netværkets delegerede. Udover at vi mødes på fælles dage tre gange årligt, er der internt i netværket dannet inspirationsgrupper på tværs af husene, der mødes og diskuterer emner som barnets perspektiv i familiebehandling, supervision og flerfamilieterapi. Netværket har gennem tiden afholdt flere konferencer med bl.a. Maggie Carey (Aus) og Allan Wade (Can). Disse konferencer giver en mulighed for at netværke med endnu flere mennesker, og det er altid spændende og inspirerende dage.

Det overordnede formål med at komme i Familiehuset er, at barnet, den unge og familien skal trives bedre. Hvis baggrunden for henvisning til Familiehuset er en bekymring fra professionelle omkring barnet, er formålet, at denne bekymring mindskes og de professionelle ser, at barnet fungerer bedre i sin hverdag.

Konkret kan formålet med et forløb i Familiehuset kan f.eks.  være:

* at hjælpe familier til at fungere bedre sammen og støtte forældre og børn/unge, så evt. konflikter i familien løses mere hensigtsmæssigt

* at fremme udviklingsmuligheder for børn, unge og deres familier

* at styrke familiens og det enkelte barns ressourcer og dermed styrke familiens og barnets muligheder for at klare sine vanskeligheder i eget miljø

* at forebygge at familier bliver splittet eller hjælpe med at komme videre fra en skilsmisse

* at arbejde for at børn og unge får hjælp til at indgå i skole, institution og fritid

* at hjælpe forældre og børn, som har været adskilte med at finde sammen på nye måder

* at støtte forældre med anden etnisk baggrund end dansk med at være forældre mellem to kulturer

* at unge får hjælp til at leve et selvstændigt liv og bruge de muligheder livet byder dem.

Familiehuset tilbyder:

* Åben Rådgivning (telefonisk og ved fremmøde) (link til folderen)

* Længerevarende rådgivningsforløb (max. 8 samtaler)

* Specialpædagogisk rådgivning til familier med handicappede børn

* Behandlingsforløb for familier

* Praktisk pædagogisk bistand til familier

* Intensive støtte- og behandlingsforløb i Børnehus Albertslund

* Støtte og behandling til unge (kontaktpersonsforløb)

* Botilbud i "ungeboligen" for 15-20-årige

Der er Åben Rådgivning i Familiehuset hver onsdag kl. 10-12 og hver torsdag kl. 16-18. Du kan bestille en tid til samtale og få telefonisk rådgivning  på tlf. 4038 4864. Man kan også kontakte Åben Rådgivning på mail: aar@albertslund.dk.

Du kan læse mere om den Åbne Rådgivning her.

Åben Rådgivning

Alle andre tilbud i Familiehuset kræver henvisning fra Familieafsnittet. Du kan kontakte Familieafsnittet på tlf. 4368 6486. Et behandlingsforløb efter Servicelovens § 52 kræver, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse, og at undersøgelsen konkluderer, at der er behov for en behandlingsmæssig indsats.

Vi vil altid gøre os umage med at samarbejdet med jer som familie, er meningsfuldt i forhold til det I ønsker at forandre og de forandringskrav som I står overfor. Ligeledes vægter vi samarbejdet med jeres netværk højt. Det kan både være det nære familienetværk og  samarbejdet med skolen, daginstitutioner, sundhedspleje, socialforvaltning osv.

Vi er fleksible i vores tilgang til arbejdet, og vil sammen med jer tilrettelægge forløbet så det passer med jeres behov og de mål, som stilles op for arbejdet. Vi vil dele vores spørgsmål, tanker og overvejelser med jer og giver gerne gode råd hvis det er brugbart for jer. Vi har ikke færdige løsninger eller holdninger til, hvordan jeres familie skal fungere eller se ud. Familier er meget forskellige. Derfor vil de råd, ideer eller redskaber der kommer frem i familiebehandlingen, altid skabes i samarbejde med jer, og ud fra hensynet til  de forskelligheder I har i familien.

Vi vil lytte meget til de udfordringer, I står i, og vil hjælpe jer til at skabe den udvikling, I ønsker. Vi ved, at det at skabe forandringer kan være sjovt, men har også blik for at det kan være hårdt arbejde. Vi holder af skæve eksistenser og alternative løsninger.

Et behandlingsforløb i Familiehuset varer  typisk 6-9 måneder, med samtaler hver eller hver anden uge af 1 times varighed.

Børnehus Albertslund er et nyt tilbud, som starter i oktober 2015. Børnehus Albertslund er et tilbud til de familier, som har brug for intensiv hjælp for at være forældre. Tilbuddets mål er at sikre omsorgen for børnene samtidig med at forældrene får den hjælp, de har brug for.

Børnehuset ligger i "Solstrålen",  en tidligere daginstitution. Her opholder familierne sig efter skoletid/arbejdstid og frem til børnenes sengetid.  Der er tale om et intensivt forløb, som tilrettelægges ud fra familiens særlige udfordringer og forandringskravene til familien.

Hvis du som ung har brug for hjælp og støtte fra en voksen udenfor familien, kan din sagsbehandler henvise dig til Familiehuset. Sagsbehandleren laver en handleplan, sammen med dig. I handleplanen skal stå, hvad  vi sammen skal arbejde med og hvilke mål, der er med forløbet.

Det er meget forskelligt, hvad de unge arbejder med i et kontaktpersonsforløb. Ofte handler det om at få et godt forhold til sine forældre og til kammeraterne og at finde ud af at indgå i skolen/uddannelsessystemet. Vi arbejder på, at de unge skal blive i stand til at træffe deres egne valg og finde deres egen vej i livet.

De unge møder deres kontaktperson i Familiehuset, på skolen eller andre steder alt efter hvad der er mest meningsfyldt i den konkrete situation. Forældrene inddrages altid i større eller mindre grad. Et kontaktpersonforløb er altid tidsbegrænset.

Kontaktpersoner kan også tilknyttes i situationer, hvor den unge er på vej i egen bolig. Indholdet i forløbet vil i disse tilfælde være præget af, at den unge skal have støtte til at fungere i en selvstændig hverdag og være en god nabo.

Ungeboligen er et botilbud til 4 unge i alderen 15-20 år. Målgruppen er unge, som ikke kan bo hjemme og som har brug for støtte og træning, før de kan udsluses til egen bolig. Målet med opholdet er, at de bliver i stand til at fungere i egen bolig både praktisk og socialt.

I ungeboligen er der tilknyttet en medarbejder i de tidlige morgentimer og i eftermiddags- og aftentimer på hverdagene. Tilbuddet har som forudsætning, at de unge kan overholde aftaler med andre og at de er i stand til at være alene i weekender og om natten.