Økonomisk støtte til forældre med handicappede og langvarigt syge børn

Læs om hjælp til merudgifter og hvordan du søger om tabt arbejdsfortjeneste.


Merudgifter ift. handicappede og langvarigt syge børn

Hvordan beregner kommunen merudgifter?

Albertslund Kommunen giver hjælpen som et månedligt beløb. For at kunne få økonomisk hjælp skal du have merudgifter for mindst 4.752 kr (2017). om året. Får du hjælp til flere børn, er det den samlede hjælp, der skal overstige 4.752. kr (2017) om året. Sammen med din sagsbehandler laver du et overslag over samtlige merudgifter på et år. Der kan være tale om såvel udgifter, som du kan dokumentere, som udgifter, du og sagsbehandleren må anslå. Derefter udarbejder sagsbehandleren en oversigt over de udgifter, som du kan få hjælp til. De årlige udgifter bliver lagt sammen og fordelt på årets måneder. Du får derefter udbetalt et fast månedligt standardbeløb. Kommunen kan regulere beløb, hvis du i løbet af året får ekstraudgifter. Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. Samtidig er det vigtigt at lægge mærke til at bevillingen vurderes med mellemrum. Det betyder at du med mellemrum vil blive bedt om at dokumentere/sandsynliggøre et fortsat behov gennem udfyldningen af ansøgningsskemaet. Men hvis ikke tilskuddet specifikt ydes for en begrænset periode, har det karakter af en løbende bevilling. Hvis vi ønsker at ændre på ydelsesniveauet, kræver det en særskilt skriftlig afgørelse, der er omfattet af en klageadgang.

Sådan forløber ansøgsningsprocessen

Du søger via skemaet øverst på siden. Når Familieafsnittet har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vi sender brevet til din digital postkasse, hvis du har oprettet en. Hvis ikke modtager du kvitteringsbrevet med almindelig post.
Afhængig af sagens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale. Det vil typisk være tilfældet for familier, der søger for første gang. Mangler der oplysninger til behandling af ansøgningen, eller vurderer sagsbehandleren, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet. Der kan ikke træffes afgørelse før de oplysninger der skal danne baggrund for en afgørelse er tilstede.
For at kunne behandle din sag skal sagsbehandleren have oplysninger om de ekstra udgifter, du forventer af få det kommende år på grund af dit barns handicap. Hvis du før har fået bevilget dækning af merudgifter, skal du dokumentere ekstraudgifterne.
Sagsbehandleren sender afgørelsen til din digital postkasse
Udbetaling af merudgifter sker som en månedlig ydelse til din NemKonto

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et løntab som følge af dit barns nedsatte funktionsevne.

Sådan forløber ansøgningsprocessen

Når vi har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vi sender brevet til din digitale postkasse, hvis du har oprettet en. Hvis ikke modtager du kvitteringsbrevet med almindelig post.

Afhængig af sagens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale med en sagsbehandler fra familieafsnittet. Det vil typisk være tilfældet for familier, der søger for første gang.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.

For at kunne beregne den indtægt, du "taber", har vi brug for dokumentation for behovet for tabt arbejdsfortjeneste. Vi har også brug for lønsedler, der dokumenterer din normale lønindtægt for en periode af 3 måneder.

Vi sender et brev til dig, når vi har afgjort din ansøgning. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse, hvis du har oprettet en sådan.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker som en månedlig ydelse til din NemKonto.

Hvornår får du svar?

Behandlingsfristen for ansøgninger om dækning af Tabt arbejdsfortjeneste kan vare op til 6 uger - dette under forudsætning af, at de nødvendige lægeerklæringer m.v. foreligger.

Hjælp til dig, der har et barn med handicap

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Rådgivning af forældre til et barn med handicap

Når I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan fx dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning.

Kommunen har ansvar for at rådgive om relevante støttemuligheder son følge af barnets handicap. Hvis der er behov for specialviden, kan kommunen inddrage specialrådgivning fx fra andre kommuner - eller indhente rådgivning fra VISO.

I kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer. Desuden er der mulighed for at komme på et kursus specielt for forældre til et barn med handicap.

Hjælp til at finde den bedste støtte

Kommunen skal hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil en af kommunens medarbejdere selv opsøge jeres familie, men I kan også selv kontakte kommunen. Hvis I udelukkende søger rådgivning, kan I få den anonymt – hvis I ønsker det.

Kommunen oplyser jer om relevante støttemuligheder og sørger for at drøfte familiens samlede situation grundigt med jer. Det er væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre. I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Kommunen har inden for lovens rammer selvstændigt fastlagt niveauet for de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

Dagtilbud til børn med handicap

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud.

Afhængig af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave. Kommunen skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som fx støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj mv.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. Fx specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år.

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at kommunen kan give en forælder tabt arbejdsfortjeneste, så barnet kan blive passet i sit eget hjem.

Sagsbehandleren i kommunen vil sammen med relevante fagfolk og dig selv finde den bedste løsning for dit barn og din familie som helhed.

Ud over fripladstilskud for økonomisk trængte og søskenderabat, er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan læse om de forskellige tilskudsordninger og de aktuelle fripladsgrænser under 'Regler for dagtilbud'. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling informerer om særlige dag- og klubtilbud.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Hvis I ikke har mulighed for at have jeres barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo: plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil forsat være jeres.

Hvis I vælger at tage imod tilbuddet om døgnophold, kan I have glæde af den rådgivning og støtte, I kan få i forældre- og handicaporganisationerne. For de fleste er det en stor lettelse at tale med andre forældre i samme situation.

Via Danske Handicaporganisationers hjemmeside kan I finde kontaktoplysninger på de forældre- og handicaporganisationer, der er relevante for jer.

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap - §41

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • aktiviteter i fritiden
  • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være merudgifter til befordring af barnet.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.752 kr. (2017).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - §42

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 29.918 kr. (2017).

Du kan læse om reglerne på hjemmesiden for Børne- og Socialministeriet.

Pasning og ledsagelse af barn med alvorlig sygdom

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt og bliver indlagt på hospital, eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan du muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. Enten med fuld løn, hvor din arbejdsgiver får refusion, eller med den aktuelle dagpengesats, se § 26 i barselsloven.

Hvis du i forvejen har fået bevilget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til servicelovens § 42, og også bliver godkendt til at passe dit alvorligt syge barn i forhold til barselslovens § 26, kan du selv vælge ordning.

Du kan læse mere i artiklen 'Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn' på borger.dk og i barselsloven. Du kan læse om samspillet mellem servicelovens § 42 og barselslovens § 26 hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Pasning af nærtstående

Bestemmelserne i servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom omhandler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Ledsageordning for børn og unge

Børn og unge fra 12 til 18 år, som bor hjemme, har mulighed for at søge om 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet. Læs mere i artiklen om ledsageordning.

Støtte til bil for forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge støtte om støtte til køb af en bil grundet i barnets handicap. Du søger om støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for støtten.

Du kan læse om og ansøge om støtte til bil på siden 'Støtte til handicapbil'.

Se din borgerjournal - sundhed

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Børn og unge-udvalget

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Børn og unge-udvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.