Reelt Enlig

Hvornår er man reelt enlig forsørger? De offentlige ydelser skal udbetales til de personer, der har det største behov. Hvis man er samlevende, har man de samme økonomiske fordele ved at bo sammen, som man har, hvis man er gift. Derfor er ydelserne til enlige på nogle områder højere, end de er til gifte/samlevende. På den baggrund udbetales det ordinære og ekstra børnetilskud til reelt enlige forsørgere, for at sikre en målrettet hjælp til barnets forsørgelse.


En gift person anses for enlig forsørger, når samlivet er ophævet på grund af uoverensstemmelser, og den pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med en anden. Bor ægtefællerne hver for sig, uden at dette skyldes uoverensstemmelser, bliver ingen af dem anset som enlig forsørger.

En person, der ikke er gift, bliver anset for enlig forsørger, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med en anden. Det er et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk lov. I almindelighed forudsætter et ægteskabslignende forhold, at der er samme folkeregisteradresse. Der kan dog forekomme situationer, hvor det for to personer med samme folkeregisteradresse, kan dokumenteres, at der er tale om et fremlejeforhold mellem to personer uden fælles husholdning. Omvendt kan der være tale om et ægteskabslignende forhold mellem to personer, selv om der ikke er samme folkeregisteradresse, hvis det skønnes, at den part, der er tilmeldt folkeregisteret på en anden adresse, reelt ikke bor på denne adresse.

For at kunne afgøre, om der i tvivlstilfælde er tale om et ægteskabslignende forhold, må kommunen foretage en konkret individuel vurdering på grundlag af de oplysninger, der foreligger i sagen.

Hvis du er i tvivl om, du opfylder betingelserne for at være reelt enlig forsørger, kan du kontakte Kontrol Teamet i Borger & Ydelsescentret.