Vilkår vedrørende drift af beholderne


  • Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Albertslund Kommune står udelukkende for tømningen af beholderne. 
  • Kommunen leverer køkkenspande og majsposer til madaffald til omdeling i boligområdet. Spand og majsposer, skal være omdelt inden beholderne tages i brug.
  • Foreningen skal løbende forsyne husstandene i boligområdet med majsposer til den daglige brug. Poserne kan bestilles gratis digitalt online og leveres ved næste tømning af madaffaldet.
  • Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring de nedgravede containere.
  • Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme til beholderne.
  • Affald henstillet ved siden af beholderen håndteres af boligforeningen. Kravene i Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
  • Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring. 
  • Skader som følger af almindelig brug og slidtage afholdes af boligforeningen.
  • Bemærk at systemerne ikke må betjene erhverv i form af virksomheder og institutioner – kun husstande i boliger.